สรุปจำนวนเชื้อชาติ

# เชื้อชาติ จำนวน (คน)
1ไทย1,266
รวม1,266