สรุปจำนวนเชื้อชาติ

# เชื้อชาติ จำนวน (คน)
1ไทย1,228
รวม1,228