สรุปจำนวนนักเรียน

# ระดับชั้น/แผนกวิชา ชาย หญิง รวม
1การบัญชี94150
2การโรงแรม3710
3คอมพิวเตอร์ธุรกิจ12739166
4ช่างกลเกษตร000
5ช่างยนต์38038
6ธุรกิจค้าปลีก000
7พืชศาสตร์11824142
8สัตวศาสตร์351449
9อุตสาหกรรมอาหาร000
10อุตสาหกรรมเกษตร303
11เกษตรศาสตร์448199647
12เกษตรและเทคโนโลยี000
13เทคนิคเครื่องกล25025
14เทคโนโลยีการผลิตสัตว์442064
15เทคโนโลยีภูมิทัศน์000
16เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ26834
รวม:8763521,228