สรุปจำนวนนักเรียน

# ระดับชั้น/แผนกวิชา ชาย หญิง รวม
1การบัญชี104353
2การโรงแรม3912
3คอมพิวเตอร์ธุรกิจ16164225
4ช่างกลเกษตร000
5ช่างยนต์38038
6ธุรกิจค้าปลีก000
7พืชศาสตร์11925144
8สัตวศาสตร์361450
9อุตสาหกรรมอาหาร000
10อุตสาหกรรมเกษตร303
11เกษตรศาสตร์432218650
12เกษตรและเทคโนโลยี000
13เทคนิคเครื่องกล27027
14เทคโนโลยีการผลิตสัตว์452065
15เทคโนโลยีภูมิทัศน์000
16เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ47855
รวม:9214011,322